ETUSIVU YHDISTYS JÄSENKIRJE LIITTYMISLOMAKE JÄSENEDUT KUVAGALLERIA- toimintaa vuodesta 1936 lähtien -

Yhdistyksen säännöt:

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rauman Puutarhayhdistys ry ja sen kotipaikka on Rauma. Yhdistys kuuluu jäsenenä Puutarhaliitto -Trädgärdsförbundet ry:hyn.

2. Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on lisätä kiinnostusta puutarhaharrasteeseen ja viihtyisän elinympäristön luomiseen, sekä edistää puutarhakulttuuria ja historiallista paikallistuntemusta Rauman seudulla.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
-tekee valistustyötä puutarha-alasta
-järjestää kokouksia, luentoja, näyttelyitä, kursseja, juhlia, kilpailuja, opintoretkiä ja neuvontatilaisuuksia
-antaa jäsenilleen neuvoja alan asioissa
-harjoittaa julkaisutoimintaa
-jakaa stipendejä, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen
-tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja päätöksentekijöille
-antaa lausuntoja
-on yhteistoiminnassa muiden yhdistysten kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi perustaa rahastoja, ottaa vastaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä tarvittavan luvan saatuaan toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut puutarha-alasta ja yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua, hallituksen esityksestä, puutarha-alaa tai yhdistyksen toimintaa erittäin ansioituneesti edistäneistä henkilöitä.
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä.
Jos jäsen on jättänyt kahtena perättäisenä vuotena jäsenmaksunsa maksamatta eikä maksa niitä kehotuksesta huolimatta, hallitus katsoo hänen eronneen yhdistyksestä.

4. Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-12 jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain eroaa puolet hallituksen jäsenistä, ensimmäistä kertaa arvalla, myöhemmin vuoron mukaan. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen keskuudesta, muut toimihenkilöt hallituksesta tai sen ulkopuolelta.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus asettaa toimikuntia ja jaostoja tarpeen mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee, puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.

6. Hallituksen tehtävät
Hallitus
-hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja kokousten tekemien päätösten mukaisesti
-kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistelee niissä esille tulevat asiat
-laatii toiminnasta päättyneeltä toimikaudelta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion
-pitää jäsenluetteloa ja hoitaa arkistoa
-hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja varoja

7. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit niihin kuuluvineen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on palautettava ne lausuntoineen kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9. Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen määräämänä aikana. Kokous on kutsuttava koolle vähintään 10 päivää ennen kokousta, ilmoittamalla siitä vuosikokouksen määräämässä sanomalehdessä.
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle edellä mainitulla tavalla.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Vuosikokous
Helmi-maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
-valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (joka toinen vuosi)
-päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
-valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi
-valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
-päätetään jäsenmaksun suuruudet seuraavalle toimintakaudelle
-vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma
-päätetään sanomalehdestä, jossa julkaistaan kokouskutsut
-muut kokouskutsussa mainitut asiat
-kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys lopettaa toimintansa, on sen varat käytettävä Rauman seudulla, lähinnä yhdistyksen tarkoitusperiä vaalivan toiminnan hyväksi, josta yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

Rauman puutarhayhdistys ry:n jäseneksi pääsevät kaikki
yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kiinnostuneet!